ابزار کاربر

ابزار سایت


connect:linux

اتصال به سامانه خیام از سیستم عامل لینوکس یا مک او-اس

کافی است یک ترمینال باز کرده و از دستور ssh استفاده کنید. مثلا اگر نام کاربری شما sadeghi است به صورت زیر به سامانه متصل شوید:

$ssh sadeghi@192.168.81.111 

پس از وارد کردن گذرواژه و در صورت موفقیت باید پیغام خوش آمد گویی زیر را دریافت کنید:

Last login: Mon Jun 26 23:24:10 2017 from 192.168.4.13

 ╔════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
 ║ Welcome to                         ║ 
 ║   _ _                         ║ 
 ║   | |/ / |                        ║ 
 ║   | ' /| |__  __ _ _  _ _  _ __ _ _ __ ___      ║ 
 ║   | < | '_ \ / _' | | | | | | |/ _' | '_ ' _ \     ║ 
 ║   | . \| | | | (_| | |_| | |_| | (_| | | | | | |     ║ 
 ║   |_|\_\_| |_|\__,_|\__, |\__, |\__,_|_| |_| |_|     ║ 
 ║            __/ | __/ |             ║        
 ║            |___/ |___/ Cluster of Physics Dept.║ 
 ╚════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

         http://khayyam.sbu.ac.ir

                               
 Need a tutorial on Linux? Have a look at:            
 http://comphys.sbu.ac.ir/teach/CCM.S15/CCM-QuickTips/linux.html 
                                 

sadeghi@khayyam:~$

اکنون در پنجره لینوکس می توانید از سامانه استفاده کنید. اگر به آموزش ابتدایی دستورات لینوکس نیاز دارید می توانید صفحات زیر را ببینید.

connect/linux.txt · آخرین ویرایش: 2017/06/27 14:09 توسط admin