ابزار کاربر

ابزار سایت


account

سیاست کاربری

اولویت دهی

فعلا اولویت خاصی در نوبت دهی در نظر گرفته نشده است. در صورت افزایش منابع محاسباتی و تعداد کاربران ممکن است سیاست اولویت ها در نوبت دهی تغییر کند.

مدیریت استفاده از منابع سامانه توسط نرم افزار نوبت دهی TORQUE انجام می شود. برای اجرای کار خود باید آن را در صف قرار دهید. اگر با نحوه گذاشتن کارها در صف آشنا نیستید لینکهای زیر را ببنید.

* Running a job on SARMAD

* Submitting a job using qsub

کاربران

علاوه بر استادان و محققیق پسادکتری، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده نیز می توانند از این سامانه استفاده کنند. دانشجویان لازم است درخواست ایجاد حساب کاربری خود را پس از تایید استاد راهنما ا به مدیر سامانه تحویل دهند. این درخواست بایستی شامل اطلاعات زیر باشد:

نام
نام خانوادگی
شماره دانشجویی
مقطع تحصیلی
آدرس ایمیل
نام کاربری پیشنهادی (با حروف انگلیسی و ارقام)
گذرواژه (ترکیب حروف و ارقام و علایم مجاز)
نام و امضای استاد راهنما
account.txt · آخرین ویرایش: 2017/06/27 13:46 توسط admin